Pædagogiske læreplaner 

Vi arbejder løbende med Engtoftens pædagogiske læreplan.

Børne- og Socialministeriet: En styrket pædagogisk læreplan". Læs her om den nye pædagogiske læreplan

 

Traditioner i Engtoften

I Engtoften har vi mange traditioner. Nedenfor er beskrevet enkelte af vore traditioner.

Fastelavnsfesten er en af årets højdepunkter for børnene. Denne dag er alle børn udklædte, hvis de har lyst, og vi slår katten af tønden. I tiden op til denne dag, bruger vi tid på de aktiviteter som er forbundet med fastelavn. Det er for eksempel pyntning af fastelavnsris og fastelavnstønde, det kan også være fremstilling af egne masker.

Påske er præget af påskeklip, påskelege og påskefrokost for børnene. 

Blomsterdag/Bedsteforældredag afholdes i maj måned. Denne dag medbringer hvert barn en sommerblomst. Vi inviterer bedsteforældrene, eller en anden børnene har lyst til at invitere, til at komme om formiddagen og sammen med børnene plante de medbragte blomster i en af vore udendørs blomster kasser. Børnene er med til at passe blomsterne hen over sommeren. Vi starter blomsterdagen med at byde vore gæster på kaffe/te og evt. medbragte kager. Vi slutter af med frokost, som børnenes gæster er velkomne til at deltage i.

Tour de Engtoften med inspiration fra "den store verden" afvikler vi en dag i juli "Tour de Toften" i samme periode som Tour de France. Denne dag har alle børn deres cykel med hjemmefra. Inden afvikling af selve cykelløbet, startes der med klargøring af cyklen, den bliver vasket og pudset. Selve løbet afvikles i lighed med "Tour de France", hvilket bl.a. vil sige med medalje overrækkelse til vinderne.

Sommerfesten holdes en fredag aften først eller sidst på sommeren for børn og forældre. Det er et hyggeligt arrangement, hvor I forældre kan møde hinanden og være sammen med jeres barn på deres sted. En sommerfest kan indeholde nogle fælles aktiviteter, eller noget underholdning samt fællesspisning med medbragt mad.

Idrætsdage i Engtoften - krop og bevægelse er vigtig. I efteråret arrangerer vi idrætsdage, hvor alle børnene på forskellige niveauer laver idræt. Det kan være løb, hop, cykling, kast mm.

Halloween - vi fejrer ikke Halloween, men vi laver græskarhoveder med lys i, og vi spiser græskarsuppe samt rister kernerne til snack.

Jul - tiden op til jul er præget af juleværksted med kreative aktiviteter med for eksempel træ, perler, maling og syning. Produkterne kan blive til julegaver under juletræet. Der er julelege, julesange, bagning, klippe/klistre, dans om juletræet og besøg af julemanden. En eftermiddag i december inviterer vi til julefest for forældre, hvor der blandt andet er Luciaoptog.

 

Principper - værdier

I en verden med forandring og travlhed, er der vigtigt at have nogle værdier at holde sig til. I Engtoften har vi sat fokus på nogle af de værdier som vi arbejder ud fra, og som er vigtige for børnene.

Anerkendelse

Anerkendelse børn og voksne i mellem bygger på ligeværd, hvilket betyder, at vi voksne møder børnene med en anerkendende holdning. Det vil sige nærværende, indlevende, forstående. Vi anerkender det børnene siger og deres oplevelser af det der sker omkring dem, da alle følelser skal respekteres og tages alvorligt. 

Forældrene ser vi som ligeværdige samarbejdspartnere, som på alle måder inddrages i samarbejdet om barnets udvikling. 

Vi er bevidste om at holde fokus på anerkendelse hos både børn, kollegaer, forældre og os selv. Og vi er bevidste om, at vi er rollemodeller for børnene og har indflydelse på barnets oplevelse af, hvordan man begår sig.

Inklusion

Alle børn, forældre og kollegaer mødes med respekt for deres personlighed og kompetencer. Alle skal føle sig set og hørt og opleve at være en del af fællesskabet.

 

Venskaber og relationer

Venskaber er nødvendige. Venskaber modvirker mobning. Venskaber giver fællesskaber.

Vi definerer venskab som et tæt knyttet bånd mellem to eller flere børn. Et aktivt bånd skabt på baggrund af fælles oplevelser, interesser og samhørighed. Venskaber har en aktiv plads i Engtoften.

Vi ved, at venskaber er vigtige, bl.a. fordi det at knytte nære tilhørsforhold medfører, at man er i stand til at vise større åbenhed accept/respekt over for andre. Derudover kan man mærke den vidunderlige følelse, som det er at blive holdt af og at være savnet. Venskaber udvikler sociale kompetencer.

Vi støtter og hjælper børnene når det at knytte venskaber relationer med andre er svært.

At kunne indgå i relationer betyder, at man kan skabe samspil med andre, det være sig børn-børn og børn-voksne.

  

Omsorg og empati

At drage omsorg for et barn betyder, at man tager ansvaret for både det fysiske, følelses- og udviklingsmæssige behov.

Den fysiske omsorg dækkes ved, at børnene bliver ansvarligt passet på, hvad angår fx kost, hygiejne og påklædning.

Den følelsesmæssige omsorg/behovet for tryghed dækkes ved en forudsigelig hverdag med kendte rutiner, gode vaner, og at de voksne er anerkendende i omsorgen, så børnene føler sig trygge. Der udover skal børnene opleve stabile voksne, der har genkendelige reaktioner og overholder det de har lovet.

Den udviklingsmæssige omsorg dækkes ved at iagttage børnenes behov for at lære nyt og støtte dem heri. Medarbejderne udfordrer også børnene til at prøve nye fysiske, sproglige og forståelsesmæssige udfordringer.

Empati betyder, at vi kan aflæse, og sætte os ind i, andre menneskers følelsesmæssige tilstand. Vores pædagogiske opgave består i, at lære børnene at aflæse hinandens følelsesudtryk, fx hvornår børn er glade eller kede af det, og understøtte dem i, hvordan de kan trøste hinanden. At have empati for andre modvirker mobning.

 

 

Tilsyn

Her kan du læse den sidste rapport

  

Senest opdateret 23.02.2022